شما خودتان نیستید،
ولی یادتان دستِ مرا رها نمی‌کند!

ء