تلوزیون باعث پیر شدن و کاهش عمر شمامیشود

هریک ساعت که شماتلوزیون تماشا می کنید ۲۲دقیقه از عمرتان کاهش پیدا می کند. همچنین احتمال ابتلا به آلزایمر نیز در شما افزایش می یابد