عاقبت هجوم ناگهان عشق ،
فتح می‌کند پایتخت درد را …