‏سر جلسه امتحان تقلبمو گذاشتم رو برگه سوال شروع کردم به نوشتن
یهو دیدم مراقبه میگه خانوم حالت خوبه چرا انقدر رنگت پریده ؟ چرا پاهات میلرزه ؟

تا اومدم بگم هیچی گفت تقلبتو بده اینکاره نیستی