‏وقتي ١٠ دقيقه مادربزرگمو با بيسكوییتام تنها میذارم.