وقتایی ام که حوصلم سر میره زنگ میزنم به شوهر عمم میگم از پزشکی قانونی مزاحمتون میشم فلانی پسر شماست emoji)))))