دیروز یه گناه کردم بعدش پشیمون شدم گفتم لعنت بر شیطون
یهو شیطون ظاهر شد گفت لعنت بر خودت، لعنت بر جدو آبادت من عمرا عقلم به این کاری که تو کردی میرسید ://