یه بارم اومده بودن محلمون فیلم بسازن، یهو کارگردان بهم گفت میخوای تو فیلم باهامون همکاری کنی؟ گفتم آره

گفت پس برو کنار با این قیافت نرینی تو فیلم 😂