‏بابابزرگم داشت میمرد گفت برو یه لیوان بیار میخوام نصیحتت کنم، رفتم لیوانو آوردم گفت بندازش زمین، انداختم شکست، گفت حالا ازش عذر خواهی کن عذرخواهی‌ کردم گفت درست شد؟ گفتم نه گفت پس دیگه برای اینکه منو از پشت وانت هل دادی زیر کامیون عذر خواهی نکن

بعدشم مرد 😐😂