‏رفتم خرید کردم!
فروشنده‌ی داف گفت رمزتون؟
گفتم هزار و سیصد و نذاشت بقیش رو بگم و گفت شصت و هفت؟

من دیگه روم نشد بگم ۷۲ و رمز ۱۳۶۷ رو انقدر زد تا کارتم سوخت!