یادتونه وقتی اولین بار ستایش پخش شد اسم همه دخترایی که اون سال به دنیا اومدن شد ستایش

بابام‌ اون سال اسم داداشمو می‌خواست بزاره ستایشعلی بزور منصرفش کردیم 😂