اگر کارمند هستید و وقت
ورزش و غذای سالم را ندارید حداقل :

هر روز شیر بخورید
در فصول سرد آب پرتقال بخورید
جعفری عوارض فست
فود و چرب شدن کبد را میکاهد.