گفتیم عشق را
به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر
و صبر کمتر است...