لب از گفتن چنان بستم که گویی
‏دهان بر چهره، زخمی بود و به شد...