❗️گرم کردن پای پیچ خورده و آسیب دیده اشتباه است زیرا گرما باعث افزایش جریان خون و تورم خواهد شد.

▫️در روزهای اول آسیب دیدگی،از کمپرس سرد استفاده و تا 48 ساعت به اندام آسیب دیده فشاری وارد نکنید.