هیچوقت نرین سراغ گزینه آخرتون. من یه بار کات کردم. به شوهرعمه م پیام دادم حسن اقا بیداری؟

الان سه ساله از عمه م جدا شده هنوز بهم پیام میده :///