گوش هایم
تار عنکبوت بسته اند . . .
از بَس کِه نگفته ای و نَشنیده ام !
جُمله ی مَعروفِ« دوستَت دارم »را