چقدر در اشتباهند...
آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن را سرسرى می گیرند