با وی پی ان وصل شدم به سرور ژاپن، هر دو دقیقه یه بار یه ژاپنی رو صفحه گوشی ظاهر میشد میگفت عذرخواهی میکنم سرعت پایینه

چند دقیقه گذشت، ترسیدم وزیر ارتباطات و نخست وزیر ژاپن استعفا کنن. وی پی انو قطع کردم خارج شدم