دردم همه در مصرع بعد است
من ماندم و
او رفت و
نیامد...!