می شود " زُحـل " شوی
تا حلقه اش دستانم باشد دور «تو» .......؟
می شود.....؟