مَن دلم گیر کسی ست، که دلش گیرِ من است
او که مغرور و لجوج من خداوند غرور..........................