شادی ام با دیگران است و غمم سهمِ خودم
باݝ انگورم که در دردِ خماری مانده‌ام......................