شما چه جوري پولاتونو پس انداز ميكنيد؟
من يبار دويست تومن دادم به بابام. گفتم هرچقدرم اصرار كردم بهم نده
دوروز بعدش گفتم بده گفت نه. نزديك بود اولين قتل زندگيم رو مرتكب بشم كه آخر سر پولو داد بهم