عشق یعنی که تو از ان کسی باشی و من
عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم .........