نخواستن ها را زود بگوییم
عادت به خاطره
کار آدمهاست
آدمهاي خاطره دار
روزي
چند بار له مي شوند...!