چرا در گذشته اینقدر سرطان رایج نبود ؟(☝️🏻)

در گذشته تحرک مردم بیشتر بود و زندگی ماشینی نشده بود، این ماشینی شدن باعث تنبلی مردم و آلودگی آب و هوا نشده بود.