‏همسایمون یبار منو با دخترش دید داشت حرف میزدیم سر همین باهام لج بودمیخواست منو جلوخونوادم سیاه کنه
یبار رفتم خونه بابام گفت همسایه تو رو موقع سیگارکشیدن دیده
دستشو گرفتم رفتیم پیشش
گفتم شما کی منو دیدین سیگار بکشم
رو کرد به بابام گفت من پسربزرگتونو گفتم سیگار میکشه

این ساقیه محلِ 😂😂