آدما از اینکه ضعیفن گریه نمیکنن
‏گریه میکنن چون خیلی وقت بوده که قوی بودن
‏خسته شدن
‏کم آوردن ..