گاهی اوقات زنگ میزنم به مامان بابام گوشی رو میذارم تو جیبم که فک کنن دستم خورده و از خوبی های خانوادم حرف میزنم، شبش که میری خونه حس عجیبیه!