دوست داشتنی میشود
روزی که با صبح بخیر
تو آغاز شود!