‏«بخدا مال بابامه اگه مال من بود میدادمش»
ترجمه:
مال خودمه ولی نمیخوام بدم