‏امروز یکی از همکارای قدیم زنگ زد بعد از احوال پرسی گفت متاهل نشدی گفتم نه بابا کدوم ابلهی تو این وضع خودشو بد بخت میکنه

گفتم تو چخبر گفت هیچی زنگ زده بودم واس اخر ماه دعوتت کنم عروسیم emoji