هم از تو گریزانم
هم بی تو نمی‌مانم
قسمت چه شود آخر
خود نیز نمی‌دانم ...