رفتم خونه بو سیگار میدادم بابام گفت این بوی چیه؟
گفتم چو دانی و پرسی سوالت خطاست
زد تو دهنم, گفتم چرا زدی؟
گفت چو دانی و پرسی سوالت خطاست ://