تو را
هوای به آغوش من رسیدن
نیست
وگرنه فاصله ی ما
هنوز یک قدم است♥️