گاهی در تقدیر
یک مسیرِ اشتباه
مقصدِ نهایی ات میشود
چشم اندازی ماندگار
از لبخندهای یکنفر
در شاهراهِ آرزو...!♥️