کجا گمت کردم
کجای دنیامی
که هرجا رو گشتم
رسید به تنهایی


♥️