ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ
یادمان باشد،
زندگی انعکاس رفتار ما است!
انعکاس من بر من ...