یه بارم تو تاکسی مسافری که عقب نشسته بود به راننده گفت میشه کولرو بزنید؟
من گفتم چرا مگه کار بدی کرده؟

راننده اینقده خندید ازم کرایه نگرفت 😂