گر من....
به تو فرهاد صفت شیفته‌ام

عیبم مکن ای جان
که تو بس شیرینی !