جوش صورت نشانه چیست⁉

⁣1و2👈دستگاه گوارش.
3⁣👈 کبد.
4و5⁣👈کلیه‌ها.
6⁣👈 قلب.
7و8 ⁣👈 کلیه.
9و10 ⁣👈 سیستم تنفسی.
11و12 ⁣👈 هورمون.
13 ⁣👈 معده.
14 ⁣👈بیماری