چندسال پیشم خونه خریده بودیم، بابام گفت این خونه رنگ می خواد ، به من گفت برو وسایل نقاشی بخر خودمون مشغول بشیم. رفتم آبرنگ و مداد رنگی خریدم اومدم خونه، بابام تا اینارو دستم دیدید زد زیر گریه

فهمیدم یاد دوران دبستانش افتاده اذیتش نکردم، گذاشتم گریه کنه خالی بشه emoji