🔷هنگام خونریزی بینی،تا شروع اقدامات درمانی، منطقه مشخص شده را فشار دهید،این کار به دلیل وجود تراکم عروق بینی در این ناحیه کمک شایانی به کنترل خونریزی می کند.