می‌خواهم همیشه ڪنارم باشی
تا اگر اندوه زمین روے شانه‌هایم افتاد
به سمت «تــو» ڪج شوم ..!!