کـاش ...
آدمــها هم به شرط چاقو بودند
قـــبل از راه دادن به حریمت
یا از سرخی قلبشان مطمئن میشدی
یا دست کم از
چــشم سفیدیشان...!👌🏻