شما آمریکاییا که راحت فارسی صحبت میکنید میشه فیلماتونم با زبان فارسی باشه که ما زیرنویس نگیریم واسشون؟