بدن انسان در 24ساعت:

🔸 انسان 23040 بار پلک می زند.
🔸 قلب 100000 بار می تپد.
🔸 ریه ها 23000 بار تنفس می کنند.
🔸 کبد 1500 لیتر خون تصفیه میکند.
🔸 معده 2 لیتر اسید ترشح می کند.