ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣـﺪﻥ

ﻣﺎﻧـﺪﻥ

ﻳﺎ ﺭﻓﺘﻨـﺖ ﻓﺮﻗــﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ

ﺣﺎﻝ ﺗﻨـــــﻬﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ..

ﺁﻧﻬﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ؛

این من دیگر آن من قدیمی نمی شود