سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند .
در خزاین بگشود
گنج بر عالم پاشید
ورنه عالم با بود و نبود خود آرمیده بود
و
در خلوت خانه ی شهود آسوده ...